Home |
|
| | Contact us
                                   JAIN
Jain Tirth
  Bihar  
  >> Champapur  
  Shri Champapur Digamber Jain Siddha Kshetra Bada Mandir, Nathnagar, Bhagalpur, Bihar  
     
  >> Kundalpur Bihar  
  Shri Kundalpur Digambar Jain Atishaya Kshetra, Bihar  
     
  >> Mandargiri  
  Shri Mandargiri Dig. Jain Siddha Kshetra, Bihar  
     
  >> Rajgrahi  
  Shri Digambar Jain Siddha Kshetra Rajgrahi (Rajgir), Bihar  
     
  Gujarat  
  >> Ghogha  
  Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Ghogha, Bhavnagar, Gujarat  
     
  >> Girnarji  
  Shri Girnarji Siddha Kshetra, Gujarat  
     
  >> Palitana  
  Shri Digambar Jain Siddha Kshetra Shatrunjaya Giri, Palitana, Gujarat  
     
  Jharkhand  
  >> Sammed Shikharji  
  Shri Digambar Jain Siddha Kshetra Sammed Shikharji, Jharkhand, Jharkhand  
     
  Karnataka  
  >> Babanagar  
  Shri Atishaya Kshetra Parsvanath Swami Darbar, Babanagar, Karnataka  
     
  >> Bijapur  
  Shri Atishaya Kshetra 1008 Sahastra Fani Parsvanath Digamber Jain Mandir, Bijapur, Karnataka  
     
  >> Hombuja  
  Shri Hombuja Atishaya Mahakshetra, Karnataka  
     
  >> Simhanagadde  
  Shri Atishaya Kshetra Simhanagadde, Narasimharajapur, Karnataka  
     
  >> Venur  
  Shri Digamber Jain Atishaya Teerth Kshetra Venur, Karnataka  
     
  M.P.  
  >> Aharji  
  Shri Digamber Jain Siddha Kshetra Aharji, M. P.  
     
  >> Bajrang Garh  
  Shri Shantinath Digamber Jain Atishaya Kshetra, Bajrang Garh, M. P.  
     
  >> Bandhaji  
  Shri 1008 Ajitnath Digambar Jain Atishaya Kshetra Bandhaji, M. P.  
     
  >> Bawangaja (Chulgiri), Badwani  
  Shri Digamber Jain Siddha Kshetra Chulgiri (Bawangaja), Badwani, M. P.  
     
  >> Beenaji Barha  
  Shri 1008 Digambar Jain Atishaya Kshetra Beenaji (Barha), M. P.  
     
  >> Bhojpur  
  Shri Shantinath Digambar Jain Atishaya Kshetra Bhojpur,M.P  
     
  >> Chanderi  
  Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Choubeesee Bara Mandir, Chanderi, M. P.  
     
  >> Drongiri  
  Shri Digamber Jain Siddha Kshetra Drongiri, M. P.  
     
  >> Gopachal Hill  
  Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Gopachal Hill (Gwalior), M. P.  
     
  >> Ishurvara  
  Shri 1008 Shantinath Digambar Jain Atishaya Kshetra Ishurvara, Kolaras, M. P.  
     
  >> Khajuraho  
  Shri Digamber Atishay Kshetra, Khajuraho, M. P.  
     
  >> Khandargiri  
  Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Khandargiri, M. P.  
     
  >> Koniji  
  Shri Digambar Jain Atishaya Kshetra Kundalgiri (Koniji), Patan, M. P.  
     
  >> KundalGiri  
  Shri Digamber Jain Siddha Kshetra KundalGiri (Kundalpur), M. P.  
     
  >> Makshi Parshwanath  
  Shri Dig. Jain Atishaya Kshetra Makshi Parshwanath, M. P.  
     
  >> Muktagiri (Mendhagiri)  
  Shri Digambar Jain Siddha Kshetra Muktagiri (Mendhagiri), M. P.  
     
  >> Nainagiri  
  Shri 1008 Digamber Jain Siddha Kshetra Nainagiri (Reshandigiri), M. P.  
     
  >> Nougaja  
  Shri Shantinath (Nougaja) Digambar Jain Atishaya Kshetra, Sesai, Kolaras, M. P.  
     
  >> Panagar  
  Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Panagar, M. P.  
     
  >> Papouraji  
  Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Papouraji, M. P.  
     
  >> Pateria  
  Shri Parsvanath Digamber Jain Atishaya Kshetra, Pateria, M. P.  
     
  >> PatnaGanj  
  Shri Digambar Jain Teerth Kshetra, Patnaganj – Rahli, M. P.  
     
  >> Pavagiri Una  
  Shri Digamber Jain Siddha Kshetra Pavagiri Una, M. P.  
     
  >> Siddhaverkoot  
  Shri Digamber Jain Siddha Kshetra Siddhaverkoot, M. P.  
     
  >> Sinhoniyaji  
  Shri Shantinath Digamber Jain Atishaya Kshetra Sinhoniyaji, M. P.  
     
  >> Sonagiri  
  Shri Digamber Jain Siddha Shetra Sonagiri, M. P.  
     
  >> Thuvonji  
  Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Thuvonji, M. P.  
     
  Maharashtra  
  >> Ashta Kasar  
  Shri Vighnahar Parshvanath Digamber Jain Mandir Atishaya Kshetra, Ashta (Kasar), Maharashtra  
     
  >> Beed  
  Shri 1008 Trylokya Chudamani Vasupujya Bhagwan & Shri 1008 Ichaapurak Parsavanath Bhagwan Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Beed, Maharashtra  
     
  >> Bhatkuli Jain  
  Shri Adinath Swami Digamber Jain Samsthan (Atishaya Kshetra) Bhatkuli Jain, Maharashtra  
     
  >> Chintamani Parsvanath  
  Shri 1008 Chintamani Parsvanath Digamber Jain Atishaya Kshetra Kachner, Maharashtra  
     
  >> Devlali  
  Poojya Shri Kahnji Swami Smarak Trust Devlali, Maharashtra  
     
  >> Ellora  
  Shri Parsvanath Pahar Mandir Atishaya Kshetra & Gurukul Ellora, Maharashtra  
     
  >> Jintur  
  Shri Digamber Jain Atishya Kshetra Nemgiri Samsthan, Jintur, Maharashtra  
     
  >> Kumbhoj Bahubali  
  Kumbhoj Bahubali, Kolhapur, Maharashtra  
     
  >> Kundal  
  Shri Kalikund Parsvanath Digamber Jain Siddha (Atishaya) Kshetra, Kundal, Maharashtra  
     
  >> Kunthalgiri  
  Shri Digamber Jain Siddha Kshetra Kunthalgiri, Maharashtra  
     
  >> Mangi Tungi  
  Shri Dig. Jain Siddha Kshetra Mangi Tungi, Maharashtra  
     
  >> Navagarh – Ukhlad  
  Shri 1008 Neminath Bhagwan Digamber Jain Atishaya Kshetra Jainendra Navagarh – Ukhlad, Maharashtra  
     
  >> Sawargaon  
  Shri Parshvanath Digambar Jain Atishya Kshetra Sawargaon (Koti), Maharashtra  
     
  >> Shiradshahapur  
  Shri 1008 Mallinath Digamber Jain Atishaya Kshetra Shiradshahapur, Maharashtra  
     
  >> Thair (Ter)  
  Shri 1008 Mahaveer Digamber Jain Atishaya Kshetra Thair (Ter), Maharashtra  
     
  >> Vighnahar Parshvanath  
  Shri Vighnahar Parshvanath Digamber Jain Mandir Atishaya Kshetra, Ashta (Kasar), Maharashtra  
     
  Rajasthan  
  >> Arthuna  
  Shri Nasiyaji Digamber Jain Atishaya Kshetra, Arthuna, Rajasthan  
     
  >> Bara Padampura  
  Shri Dig. Jain Atishaya Kshetra Bara Padampura, Jaipur, Rajasthan  
     
  >> Bijoliya  
  Shri Digamber Jain Parsvanath Teerth Kshetra Bijoliya, Rajasthan  
     
  >> Chamatkarji  
  Shri Digambar Jain Atishaya Kshetra Chamatkarji, Rajasthan  
     
  >> Champanery  
  Shri Atishayakari Sambhavnath & Parshvanath Digambar Jain Mandir Champanery, Rajasthan  
     
  >> Chandkheri  
  Shri Adinath Dig. Jain Atishaya Kshetra Chandkheri, Rajasthan  
     
  >> Chanvaleshwar Parshvanath  
  Shri Chanvaleshwar Parshvanath Digamber Jain Atishaya Kshetra, Chainpura, Rajasthan  
     
  >> ChittorGarh  
  Shri Digambar Jain Mandir & Kirti Stambha, ChittorGarh Fort, Rajasthan  
     
  >> Keshavrai Patan  
  Shri Munisuvratnath Dig. Jain Atishaya Kshetra, Keshavrai Patan, Rajasthan  
     
  >> Mahaveerji  
  Shri Digambar Jain Atishaya Kshetra Mahaveerji, Rajasthan  
     
  >> Nagphani Parshvanath  
  Shri Nagphani Parshvanath, Moder, District – Dungarpur, Rajasthan  
     
  >> RishabhDev  
  Shri Rishabh Dev Digambar Jain Atishaya Teerth Kshetra, Rishabh Dev, Rajasthan  
     
  >> Sanganer, Jaipur  
  Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Mandir, Sanghiji, Sanganer, Jaipur, Rajasthan  
     
  >> Sarwar  
  Shri Adinath Dig. Jain Atishaya Kshetra Sarwar, Rajasthan  
     
  >> Tijara (Dehra)  
  Shri 1008 Chandra Prabhu Digambar Jain Atishaya Kshetra Dehra Tijara, Rajasthan  
     
  Tamilnadu  
  >> Ponnur Hills  
  Shri Ponnur Hills, Kund Kund Nagar, Tamilnadu  
     
  U.P  
  >> Ahichchhatra Parshvanath  
  Shri Ahichchhatra Parshvanath Atishaya Teerth Kshetra Digambar Jain Mandir, Ramnagar, U. P.  
     
  >> Banpur  
  Shri Dig. Jain Atishaya Kshetra Banpur, U. P.  
     
  >> Hastinapur  
  Shri Digambar Jain Teerth Kshetra Hastinapur, U. P.  
     
  >> Kakandi  
  Shri Digambar Jain Teerth Kshetra Kakandi, U. P.  
     
  >> Kampilji  
  Shri Vimalnath Digamber Jain Teerth Kshetra Kampilji, U. P.  
     
  >> Karguvanji  
  Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Sanvaliya Parasnath Karguvanji, U. P.  
     
  >> Marsalganj  
  Shri Marsalganj (Rishabh Nagar) Diagambar Jain Atishaya Teerth Kshetra, Marsalganj, U. P.  
     
  >> Nava Garh  
  Shri 1008 Digambar Jain Atishaya Kshetra Nava Garh (Nabai), U. P.  
     
  >> Pawagiriji  
  Shri 1008 Dig. Jain Siddha Kshetra Pawagiriji, U. P.  
     
  >> Rishabhanchala  
  Shri Digambar Jain Teerth Rishabhanchala, U. P.  
     
  >> Sanvaliya Parasnath  
  Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Sanvaliya Parasnath Karguvanji, U. P.  
     
  >> Seronaji  
  Shri Shantinath Digamber Jain Atishaya Kshetra, Seronaji, U. P.  
     
  >> Shouripur – Bateshwar  
  Shri Shouripur – Bateshwar Digambar Jain Siddha Kshetra, Agra, U. P.  
     
  >> Shravasti  
  Shri Digambar Jain Shravasti Teerth Kshetra, U. P.  
     
  >> Todi Fatehpur  
  Shri Digambar Jain Atishaya Chamatkari Kshetra Todi Fatehpur, U. P.  
 
 Jain Directory
 Jain Community
 Jain Temples
 Jain Bhavans
 Jain Contests
 Jain Employment
 Jain Classifieds
 Jain Matrimonials
 Jain Chat
 Jain Goutras
 Jain Tirth
 Jain Festivals
 Jain Dharamshalas
 Jain Trusts
 Jainism- Approach to Life
 Jainism - Movie Clips
 Jain Songs
 Jain Stavans
 Navakarmantra
 Jain Dictionary
 About Jainism
 Why Jainism?
 Jain Yuva Mandal
 Jain Mandals
 Jain News
 Jain Newspapers
 Jain Forum
 Jain SMS
 Jain Calender(Panchang)
 Want to Join JAIN?
 Jain Sadhu & Sadhvis
 Jain Blogs
 JAIN Team
 Jain Maps
 Jain Foods
 Jain Restaurants
 Vir Sainiks
 Photo Gallery
 Jain Patrika
 Sangh Yatra Information

Home | Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer | ToS | Links | copyrights reserved 2008 @ jain.org.in