Jain Directory, Jain Tirth Places, Jain Dharamshalas, Jain Temples, JAIN arround world, Jain Festivals, Jain Granth, Jain Muni, Jain News, Jain Dictionary, Jain Blog, Jain Classifieds

Jain
Home |
|
| | Contact us
                                   JAIN
 

Tirthankar - 14 - Anant Nath Bhagwan
Heaven
Pranatadevaloka
Birthplace Ayodhya
Diksha Place Samed Shikharji
Father's Name Simhasena
Mother's Name Sujasa
Complexion golden
Symbol bear
Height 50 dhanusha
Age 3,000,000 common years
Tree Diksha or Vat Vriksh Asoka
Attendant spirits/ Yaksha Patala
Yakshini Ankusa; or Anantamati
First Arya Jasa
First Aryika Padma

 

 
 24 Tirthankars
 Jain Directory
 Jain Community
 Jain Temples
 Jain Bhavans
 Jain Contests
 Jain Employment
 Jain Classifieds
 Jain Matrimonials
 Jain Chat
 Jain Goutras
 Jain Tirth
 Jain Festivals
 Jain Dharamshalas
 Jain Trusts
 Jainism- Approach to Life
 Jainism - Movie Clips
 Jain Songs
 Jain Stavans
 Navakarmantra
 Jain Dictionary
 About Jainism
 Why Jainism?
 Jain Yuva Mandal
 Jain Mandals
 Jain News
 Jain Newspapers
 Jain Forum
 Jain SMS
 Jain Calender (Panchang)
 Want to Join JAIN?
 Jain Sadhu & Sadhvis
 Jain Blogs
 Jain Team
 Jain Tirth Maps
 Jain Foods
 Jain Restaurants
 Vir Sainiks
 Photo Gallery
 Jain Patrika
 Sangh Yatra Information
Home | Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer | ToS | Links | copyrights reserved 2012 @ jain.org.in

Jain,Jain Directory, Jain Tirth Places, Jain Dharamshalas, Jain Temples, JAIN arround world, Jain Festivals, Jain Granth, Jain Muni, Jain News, Jain Dictionary, Jain Blog, Jain Classifieds